თანამშრომლობა საქართველოს მედიატორთა ასოციაციასთან

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • თანამშრომლობა საქართველოს მედიატორთა ასოციაციასთან

  GEC იწყებს ახალ პროექტს - „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ადამიანური რესურსების თანამედროვე მართვის სისტემის განვითარება და დანერგვა“.

  საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 14 დეკემბერს დაფუძნდა. ასოციაციის მიზნებია: დაარეგულიროს მედიატორთა საქმიანობა და გახადოს მედიაცია საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი; განავითაროს მედიატორის პროფესია და განსაზღვროს მედიატორის კვალიფიკაციის საკითხები; უზრუნველყოს კერძო და სასამართლო მედიაციის შეუფერხებელი ფუნქციონირება; მედიაცია გახადოს დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ხშირად გამოყენებადი მექანიზმი და სხვა.

  პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მედიატორთა ასოციაციაში ადამიანური რესურსების თანამედროვე მართვის სისტემის განვითარებასა და დანერგვას, ასევე ორგანიზაციის საქმიანობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროექტის ძირითადი ამოცანებია: ორგანიზაციის მანდატისა და სტრატეგიის გაცნობა, ადამიანური რესურსების მართვის არსებული პრაქტიკის შესწავლა, ორგანიზაციის მართვის და საოპერაციო შეზღუდვების იდენტიფიცირება და ადამიანური რესურსების მართვის კონცეპტუალური მოდელის განვითარება. ასევე, ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (პოლიტიკისა და პროცედურების) განვითარება და დანერგვაში მხარდაჭერა.

  პროექტი ხორციელდება USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.